Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Tweminy, wytyczne i zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - szczegółowe informacje

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎
w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 

 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania - arkusz standardowy:

język polski 120 minut

matematyka 100 minut

język obcy nowożytny 90 minut

 

 

                                                TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

             W TERMINIE GŁÓWNYM                                                                                      W TERMINIE DODATKOWYM

j.polski 21 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 (wtorek)                                         j.polski 1 czerwca 2020 r. godz.9.00 (poniedziałek)

matematyka 22 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 (środa)                                matematyka 2 czerwca 2020 r. godz. 9.00 (wtorek)

język obcy nowożytny 23 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 (czwartek)     język obcy nowożytny 3 czerwca 2020 r. godz. 9.00 (środa)

 

 

Czas trwania z przedłużeniem czasu , o którym mowa w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  w roku szkolnym 2019/2020, arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, arkusz dla osób słabowidzących arkusz dla osób niewidomych, arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

język polski do 180 minut

matematyka  do 150 minut

język obcy nowożytny do 135 minut

 

Ciekawe linki dla uczniów:

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k

https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8

https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg

https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8

https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

Data dodania: 2019-03-03 18:57:51
Data edycji: 2020-06-05 06:49:03
Ilość wyświetleń: 620

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

PORADY

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej